Fešta od puhi

Bilo je to još va ono vreme kada san moral obećat da ću bit dobar, pak te mi stareji za plaću ispunit neku želju. Tako san jas obećal da ću bit dobar (i do dan danas se tega držin) pak me je nona Marija pustila z starejemi frkalasi poć „na puhi“. Poć na puhi značilo je poć lovit puhi, a danaska se se više podrazumjeva da greš nekamo jist puhi. Na više mesti judi organiziraju fešti od puhi, neč javno, neč privatno, a negdere i pol javno, pol privatno, jušto na priliku države va koj živimo.

Tako je pred par let prišla ekipa s televizije snimit jednu takovu „feštu od puhi“ i zibrali su jednega malo žveltejega ki će njin malo ča povedet od puhi (a ja neću povedet ki je aš ga čuda judi pozna). I poveda on, poveda kako se stave škatuli, kako se puhi namame, kako se oderu i se neč i neč, a onda ga je ćapal „trenutak istine“ i lepo je drito va kameru i mikrofon rekal: „Znate, to se ne bi smelo delat, ma mi to tako već stotine let delamo i ča sada?“ Niš sada, nego tel san povedet da je lov puhi ovako „na divo“ zabranjen, ma tradicija je čuda puti jača i od zakona.

Pravi lov je škatulami

Tako san i jas kot mići šal va lov, al boje rečeno krivolov puhi. Mlajuhi su imeli svoj sistem za lovit. Od mrežane žice se je storil kot jedan tulac dug okol pol metra, promjera 10-tak centimetar. Jedan fant je šal na drevo i držal tu mrežicu nagnjenu na škuju za ku se je računalo da je od puha. Drugi je zel jednu dugu, tanku palicu i ždragal je kroz drugu škuju po deble. Puh, ako je bil nutre se je prestrašil i proval pobeć kroz drugu škuju na koj ga je čekala trapula od mreži. Živ se je ćapal nutar pak ga je trebalo i zagušit. Domišjan se da mi je to bilo gnjusno za gledat. Malo stareji frkalasi, ki su smeli i potla „Zdrave Marije“ hludit po vane i po šume, šli su na puhi z lampadinun i „flobericun“, ale po modernu zračnun puškun. Neki su imeli i pištolu na zrak. Metki su se nabavjali s Trsta i dosta se jih je šparno trošilo. Jedan bi z lampadinun po dreve iskal puha i kad ga je osvetlil on se je blokal i onako tužno z velemi oči gledal va to svetlo. Drugi je s flobericun pucal va puha ki se je lih skombrčil dole z dreva.

Pravi lov na puhi podrazumjeva lov z škatulami. Ki gre stavit škatuli reče da gre „puhon podleć“. Škatuli su drvene, a nutre je metalna trapula va ku se stavi malo jabuki, al marun, neki malo poleju z rakijun, aš da puha pjaža dih od rakije. Bome, da i oneh ki gredu škatuli stavit, aš to da je užanca zet malo rakije sobun: za škatuli malo polet, pak ako je zima da malo stepli, a i da se ki, ne daj boh, ureže. Škatuli se z jednun napošnun mjavicun zdignu na kakovu visoku kitu. Kad se stave se škatuli, more se poć doma do jutra, a neki i ostanu još dobar kus noći pak se zabavjaju pečuć kumbasice nataknjene na palicu, al pak kus panceti. I još bi se čuda tega moglo napisat od lova na puhi, kade, kako i zač.

Kako ča san već rekal, lov na puhi je va našen kraje tradicija. Nekada za potrebu, a danas za zabavu, rekreaciju, al pak za lakomiju, aš meso od puha je jako štimano mej gurmani i bonkulovići, a to smo danaska manje-više si.

Puh je dosta rasprostranjen po Evrope: Od Pirineji do južne Švedske pak se do reki Volgi va Rusije. Puhi su sisavci, a spadaju va red glodavci. Hrane se z bobicami, žiri, semenkami, s korun od dreva i z kukci. Samica se okoti od 1 do 3 puti na leto, 3 do 5 mladeh i to po lete, aš potla prvega većega dažja va oktobre puhi se poberu spat do proleća.

Judi ih love sporadi ukusnega mesa i sporadi kvalitetneh kožic prekriveneh z gustemi sivemi dlakami. Rep mu je isto gust i naraste do 30 centimetar, a va staro vreme je bilo dosta štimano na klobuke nosit čin veći rep od puha. Interesantno je da se puh nekada ni lovil samo radi mesa i koži, lovili su ga i zato ča su ga držali za štetočinu ka uništava mlade voćki. Dosta je istrebljen, ma zavisno od leta do leta uža jih bit čuda, a dogodi se da jih je i jako malo. Ovo letoj ih je, na priliku, bilo jako čuda i jako su kvalitetni. Znači da njin je bilo dobro vreme i da je bilo čuda hrani.

Puhi na si načini

Spoj tradicije lova i gastronomije mogal se je ove jeseni oćutit i va restorane „Stara pošta“ kade se već treće leto za redon organizira „fešta od puhi“ i to zadnji vikend va oktobre. Doprinos je to i projektu „Cesta domaće hrani“ s ken se promovira i ponuda oštarij smješteneh uz staru cestu prema granice z Slovenijun. Ča nan to dobrega nute va „Staroj pošte“ povedel nan je mladi paron Dino Dekleva ki nastavlja višegeneracijsku ugostiteljsku tradiciju familije Dekleva:

„Pripravjanje puhi na razni načini del je tradicionalne kuhinji našega kraja pak smo se odlučili ponutit našen goston nekoliko delicij od puhi od keh su neka jela spravna po starinskeh recepteh, a uveli smo i neka nova jela, aš računamo da bi ih judi rad provat. Inače, mi puhi pripravjamo bez koži, znači odere ih se prej pripremi, a Rukafčani i Zvonećani ih „pale“, spale kožicu. Na ta način puh je puno masneji, pak i je i hrana tako pripravna malo drugačijega ukusa, a i masneja, normalno. Od starinskeh ili tradicionalneh načini mi nutimo frigani puhi z kompirovun palentun i puhi na gulaš z njoki od kruha, a od novejeh jeli uveli smo obaru (juhu) od puhi, pohani puhi z blitvun i puhi pod črepnjun. Uz specijaliteti od puhi nutimo i druga tradicionalna jela vezana za ovi štajon. Zadovoljni smo z posjetun, a naši su gosti zadovojni z našun ponudun tako da je ova manifestacija pun pogodak.

Nadamo se da ćemo drugo leto moć uz puhi ponutit i jarbolu ka će sigurno uz njih jako dobro pasat.

Od puhi bi se moglo još čuda pist i ćakulat, kako i od kunelić. I od lova i od recepti, i su boji oderani, al paljeni i su prej puhi bili debji i ši se sme puhi lovit, al su zaštićeni i ovo i ono i semo i tamo. Ma zasada neka bu tega toliko.

Kategorija: Zanimljivosti |