Vili, štrigi i druga zmamorija

Ovisti put ćemo se opet vrnut va prošlost, malo drugačju od oniste od kakove smo do sada pisali, a pul tega ovistu prošlost more saki zet kako mu j’ drago i kako mu paše.
Ni čoveka va našen kraje, a ki je, sada bimo rekli, va najbojeh leteh da ni čul kakovu štoriju od vili, štrig, veštic, mori, malika, kresnika, fudlaka i ki zna ča još se ne. Saka ta zmamorija ima svoje značenje, svoje štorije i svoje osobini.

Stirala jih letrika
Pak kade su te vili, štrigi, mraki i ča se ne? Nestali su z našeg životi polovicun dvajsetega stoletja, odnosno va vreme kada je prišla letrika. Ta famozna letrika stirala jih je i zatrla fizički, ma su oni još vavek živi va kakovoj štorije ku će van povedet kakov stareji čovek. Ma, danaska i najstareji judi reču da su bili premladi kada su vili još postojale pak da ih oni nisu pravo za reć videli, ale su čuli povedat od starejeh judi ki su va svojen živjenje imeli priliku trefit nekega od te zmamorije. Od zmamorije je čuda tega napisal pok. Ivo Jardas va svojoj “Kastavštine – zbornik za narodni život i običaje”, a i magistrica Lidija Nikočević je stručno, etnološki obradila tu građu z narodnega živjenja na područje gornjega dela naše općini.

Kod i čuda puti do sada kad trebe neč od starini povedet najboje je poć do našega dobrega barbi Franeta Matetića na Zvoneću ki voli za se s puno nostalgije va glase reć da je najstareji va komune i da nima već nijednega svojga vršnjaka. On ne samo da jako dobro pameti čuda od starini leh je čuda tega i zapisal pak će i to treda jedan dan va kakovoj knjige zilest vanka da mi i naša deca zapoštamo kako se j’ nekad ovde živelo. Morda ćemo onput više štimat svoju kulturu i nećemo se lih tako sprignjevat pred saken ki semo pride i “prodava” nan, da ne rečen grje, svoje užanci i vadi nas ki smo i ča smo.

Štrige rad napadu Vinenena muškega
Danaska se retko još najde kakovo ognjišće, a još reje judi sedu okol ognja i povedaju štorije, a utinut ovakova kakovu nan je povedel barba Frane.

Kako judi govore štrigi su grde. Vlasi su njin raspleteni, al pak su njin s črnen facolon pokriveni, vezanen spod bradun. Ženske ke su štrigi one se rode štrigi, a po dneve su kot se druge ženske. Ne pozna se da su štrigi. One po noće zajašu na metlu pak lete, one su sagdere. Najraje su na raskrsnicah kade se puti dele, al križaju i tamo čekaju. Sako toliko nekemu naude. Štrigi rada najdu kakovu lepu ravan s koronun niže puta kade judi pasuju pak tamo imaju tancilo. One ne naude kada su dva, tri judi nego čekaju kada gre sam čovek. Onda ga prisile da gre š njimi tancat. Najveća moć njin je od jedanajste uri pak do pol noći.

Štrigi su rad napale muškega kad je “malo vinen” šal doma z oštarije. Mane je povedel nono od mojga suseda Gorana kako je imel posla s štrigami pak san ja to zapisal. A i jedan s Krive je prihajal semo va oštariju pul Šiminić, pak i njega su štrigi vavek napadale. Se do tamo zad drugega sveckega rata se j’ užalo čut da su kega štrigi napale.

Se do polovice dvajsetega stoleća bila je pul Gašpari butiga i oštarija pak su Krivjani po Črvljenoj zemje (kuda gre i dan danska put) prihajali va butigu, a muški nedejni dan va oštariju. Na Črvljenoj zemje, na Barboven, na pot put su rasli dva maruna. Pod maruni je bila lepa ravan, a na toj ravne su štrigi imele tancilo. Judi su hodili to tancilo i gjedat aš je bilo poznato. Na ravne je bilo velo kolo kade ni trava rasla zafin njihega skakanja i tancanja. Kad je neki muški već kasno pasal pak ako se je štrigan obiknul su ga zele va kolo i moral je š njimi tancat. Povedal je to Miho Joketin s Krive: “Kad san šal od Gašpari z oštarije čin san pasal Črvljenu zemju i prišal do Barboveh maruni su me štrigi fermale i prisilile da š njimi tancan. Štrigan se ne more odreć. Njih je čuda pak su se po rede s manun tancale. Jedna se s manun vrti dokla mi se va glave ne zamuti pak me zruči drugoj i tako dokla ne jenjan zlomjen i umoran. Kada proti jutru jas više ne moren na nogah stat one se zgube, a ja ostanen ležeć. Kad počne zora gren onako prekinjen doma. Drugi dan nisan lego za ležat.”

Morali su tancat š njimi do ranega jutra
Govori barba Frane da j’ zapisal i ča je njegova pokojna mat povedala: “Da je jedno zimsko jutro kot i sako jutro šla z mlekon v Opatiju. Sneg je pomalo padal i već je pomalo zabelil. Ona j’ šla sama prez nikakove kumpanije. Kada j’ pasala Črvljenu zemju ugledala je potloh jedan feralić sred puta.

Nigdere okol feralića ni bilo poznat traga od nog. Sada su njoj počele slabe misli po glave poć. To ni prez vraga. Počelo ju j’ strah bit. Prišla je do jedne kumpanije, ma ni njin tela niš reć aš bi njoj se rugale da je strašjiva. Sneg je fermal padat i kad je šla doma feralića ni već bilo. Na snege je bilo poznat muške nogi. Ni doma ni niš povedala. Do par dan se je počelo govorit da su Andreta z Krivi na Mihajeven napale štrigi. Neki je veroval, neki ni, ma je Andre sam povedal kako su mu štrigi feralić zele pak je moral poć š njimi tancat dokle nisu pul Kavali počeli petehi kukurikat, a ondat da ne zna kako je doma prišal. Mat mu je otprla vrata i činila ga da otrese z sebe sneg, ma kašneje kad se je stal da se j’ čudil da kad je sneg pal. Spametil se je da su mu pul Gašpari va oštarije posudili feralić pak ga je šal iskat. Našal ga je jušto tamo kade ga je moja mat videla spod Mihajeven zidon.

Vela ženska zvonci čeka na Lepotnjake
Mojga suseda Mateta da su štrigi vavek navar imele. Delal je va kave na Kantride kade je sada nogometno igralište. Š njin su delali neki z Jurdanovega komuna i jednu subotu njin je bila plaća pak su se fermali va oštarije pul Jušić. Tamo su se dosti zadržali i onda je Mate partil sam doma hodeć. Bil je dosti kuražan čovek i ni ga bilo strah po noće sam hodit. Kad je prišal na Lepotnjak kade se deli cesta Kućelon da ga je čekala jedna velika ženska. Z dugega ju je videl. Kad je prišal bliže da je videl da ta ženska nosi zvonci kot pravi zvončar. Rekal njoj je: “dobar večer” ma da ni niš odgovorila. Da j’ opet ponovil, a ona opet niš. “Ča si mutasta” je pital pak je partil naprvo. Ta vela ženska da je hodila už njega i sako toliko ga z bokon rinula kot se zvončari rivaju. Da j’ počel i on se va nju z bokon rivat ma da je saki put va prazno rinul. Ona da ga je neki put tako jako rinula da bi bil skoro prek puta pal. Kad su prišli do propela na Zdemere, ženska je pasala proti Krivoj, a on zdolun na Zvoneću.”

Nekada su judi rada povedali štorije od štrig, a rada su i decu strašili. Su njin rekli: “Ne hodi vanka po noće aš će te štrigi”. Ma su jih strašili i z drugen: z fudlakon, z mrakon. Ta mrak da bi bil decu zel, a strašili su ih zato da deca pod večer na dobu doma pridu.

Štrigi da su i ženske ke imaju “slabo oko”. Ako je kemu blago obolelo, al se ča drugo grdo va familije pripetilo su rekli da je neka ženska naštrigala. Ni se znalo ka je, aš su se ženske bile jednake, samo su znali da mora bit neka “slabega oka”, a ona morda ni sama to ne zna i ne oteje slabega storit. I nisu samo bol prnesle. Kad se je čovek oženil pak je počela bit nevjera va družine su rekli da j’ to naštrigano. Po ten bi reć da je danaska još više štrig. Ako se muž i žena nisu slagali da je mat sina branila da je naštrapal kad je na fraj hodil. Kad su šli na put da su raji najprej trefili kega muškega, aš ako bi se na žensku namerili da j’ mogla bit “slabega oka”. I kad krava ni imela mleka, al kad je hincala isto su rekli da je štrigarija. Kad san se ja šal ženit ondat mi je moja nona hitila malo soli va žep od jaketi, aš sol da brani od štrigarije.

Proti urok va žepe se j nosil kakov škapuler
Slično štrigarijan su bili i uroki. I njih su se judi jako bali. Saki je imel neki svoj način za obranit se od urok. Va žepeh su užali nosit kakov škapuler ki je branil od urok, a i krbun su va vodu stavjali pak su s ten otroka bolnega mazali i križali mu zgora glavi. Judi su se jako bali i grašice, pak kad su videli da prihaja nevreme su kadili z blagoslovjenemi ulikami.

Za veće stvari se je šlo kresniku al štrigunu. Oni su reševali uroki i štrigarije. Tu pul nas je bil na Malen Brgude. Zvali su ga Mali Mate i da je vele moći imel. K njemu su prihajali ljudi z drugeh držav i z unutrašnjosti. Kapac da mu je dobro šlo, aš je veliku vilu storil, još je i danas tamo. “Vila Kalčić” se zove. Ženske ke su pomogle pul uroki su bile štroligi. One su znale i budućnost povedet. Naši judi su užali poć va Postojnu jednoj štrolige, a i va Lovrane je bila nekakova štroliga.

Od zmamorij muškega roda pul nas je bil kudlak. On je zlo delal.

Ki ni mogal spat je rekal da ga Mora masti. Kad san bil mićihan san govoril va sne pak je mat zela knjigu Svetega Mohora i š nje mi čitala pjesmicu:

Mora, Mora leži doma
Puti su ti kratki, zemja ti je uska
Od vraga si začeta, od judi prokjeta
Hodi dugo od mane koliko je od neba do zemje
Ne pridi do mane dokla ne zbrojiš na drvetu perje,
Na rešetu škuje, na vuku dlake
I na nebu zvezdi, pokraj mora peski i va more kapi

Vili da su lepe i va belo obučene – danas da jih je fanj
Judi su i vili spominjali. To da su lepe ženske se va belo obučene. Imele su i one nekakovu moć. Vili da su svetile po noće, pak kad je bilo kakovo svetlo kade va šume videt su rekli, utinut nan dece da su to vili. Još i danaska reču za lepu divojku, još kad je i lepo spravna da je kot jedna vila. Ma danaska j’ teh vili čuda zaključil je našu štoriju barba Frane.

Po njegoven govore ne morete dosegnut ši on veruje va ono ča nan je povedal, al ne, ma i jas ću reć kot i on: Ne moren reć je to tako bilo, al ne, aš jas to nis’ videl lego tako su mi povedeli, a vi to zamite kako got vas je voja.

Kategorija: Zanimljivosti |