O nama – Matulji

Porijeklo imena Matulji

Mjesto Matulji, javlja se u pisanim povijesnim izvorima sredinom 17. stoljeća, a prethodi mu skup obiteljskog imena Matulja koje je izvorno zabilježeno Matuglia. Množina obitelji Matulja dala je malom zaseoku podno lokaliteta Frlanije ime Matulje koje je već početkom 19. stoljeća u službene dokumente uknjiženo u današnjem obliku – Matulji. Poput Matulja u povijesnim izvorima susrećemo prezimena (Brajan, Frlan, Pobar, Slavić…) po kojima su nazvana mnoga sela, zaseoci i lokaliteti Kastavštine.

Općina Matulji

Općina Matulji kao jedinica lokalne samouprave konstituirana je 10. travnja 1993. godine, a do tada je prostor općine bio u sastavu općine Opatija. Trokutasti grb podijeljen na tri plava polja u kojima se nalazi po jedno zlatno zvončarsko zvono, jer je općina Matulji poznata po Zvončarima te ih ima 9 grupa.

Stanovništvo i naselja

Iz popisa stanovništva 2001. godine vidljivo je da na području općine Matulji živi 10 544 stanovnika sa prosječnom naseljenosti od 59,73 st/km². NASELJA Matulji (Antončićeva ulica, Cesta 43. istarske divizije, Cesta dalmatinskih brigada, Cesta Dušana Mavra, Cesta Osojnaki, Cesta Šime Juričića, Frlanska cesta, Gaj, Jankovićeva cesta, Jugova rebar, Kastavska cesta, Kružni put, Kvarnerska cesta, Marinčićeva ulica, Mavričićev put, Mihotićev prolaz, Nazorova ulica, Osojnaki, Partizanski put, Perasov put, Pionirska ulica, Popovićev put, Put Brdo, Put Luskino, Put Matka Mandića, Put Mileve Sušanj, Put Perinovo, Put Pubovo, Put Puhari, Put Rubeševo, Put Stanka Luksetića, Put Uroša Radeta, Put za Buč, Put za Trinajstići, Put Živica, Ruhčev put, Slavići, Stubište Mate Balote, Šetalište Drage Gervaisa, Šmogorska cesta, Trg Maršala Tita, Trtni, Ulica Antona Dubrovića, dio Matuljske ceste), Mihotići, Mihelići, Brdce, Bregi, Brešca, Jurdani, Jušići (Jušići, Put Draga, Ulica Pešćinica, Ulica Rupnjak), Kućeli, Lipa, Male Mune, Mali Brgud, Mučići, Pasjak, Pemani, Rukavac, Rupa, Ružići, Šapjane, Veli Brgud, Vele Mune, Zaluki, Zvoneća i Žejane.

Položaj i prometna povezanost općine Matulji

Općina Matulji ima izvanredan položaj u zaleđu Opatijske rivijere, s dva granična prijelaza sa najvećim prometom putnika i vozila. Općina Matulji smještena je u sjevernom dijelu Primorsko – goranske županije i predstavlja granicu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Prostorom općine Matulji, smjerom sjeverozapad – jugoistok prolazi prirodni prometni pravac korišten daleko u prošlost. To je spoj kontinentalnog dijela Srednje Europe s Jadranom, značajnog opsega prometa ljudi i dobara. To je jedan od najznačajnijih prometnih pravaca na razini države. Mreža prometnica općine Matulji predstavlja vrlo jako cestovno čvorište, budući kroz nju prolaze svi osnovni cestovni pravci koji je na sjeveru preko magistralne (državne) ceste Rijeka-Matulji-Rupa povezuju sa Ljubljanom i Trstom, a na istoku s centrom Rijeke, te dalje sa Zagrebom, Splitom i Dubrovnikom. Na jugu cestovna mreža povezuje općinu Matulji s Opatijom, Lovranom i dalje Labinom i Pulom, dok je magistralnim pravcem kroz tunel “Učka” povezana s centralnom i sjevernom Istrom.

Klima i geomorfoliški resursi

Matuljsko područje ima mediteranske klimatske značajke s naglašenim modifikacijskim faktorom susjednog planinskog okvira, što se očituje u obilnim kišama, a zimi snijegom, kao i povremenim oštrim prodorima hladnog zraka. Dominantan vjetar je tramontana koja puše cijelu godinu ujutro od pet do osam sati i navečer od 21 do 23 sata. U najvećem dijelu općine Matulji geološku osnovu čine mezozojski vapnenci i dolomiti. Uzvišenja i planinski grebeni su vapnenački, a udoline su u dolomitima. Udolinu od Velog Brguda do Rupe i Šapjana odvaja viši plato s vrhovima od 700 do 900 metara. Sjeverni dio reljefa karakteriziraju uzvišenja s kotama od oko 700 metara visine. Dominirajući položaj imaju dva planinska grebena sa smjerom pružanja sjeverozapad – jugoistok. Između njih je dolina u kojoj su smještena mala mjesta Vodice, Mune i Žejane. Prema postojećim podacima i istraživanjima na ovom području je registrirano stotinjak jama, spilja, ledenica i ponora s aktivnim vodenim tokom. Jame su na promatranom području najviše zastupljene. Na području krških zaravni nailazi se na jame dubine od 100 metara koje još uvijek nisu u potpunosti istražene.

Hidrografski, biogeografski i pedološki resursi

Područje općine Matulji izgrađeno je najvećim dijelom od vodopropusnih karbonatnih stijena, a manjim dijelom od vodonepropusnih klastičnih stijena (fliš). Izvori i vrulje povremeno su aktivni i vrlo bogati vodom u jakim kišnim razdobljima. Dominantna tla ovog područja su: – crvenice na vapnanačkim terenima – pržinasta tla na dolomitnim terenima – smeđa tla na vapnencima – crvenice tipične i ilimezirane – litosoli

Pejsažni resursi

Područje Općine Matulji prekriveno je najvećim dijelom šumama i šumskim zemljištem. Već taj podatak govori dovoljno o zastupljenosti i značaju prirodne sredine u strukturi površina. Prirodna zanimljivost ponikva “Breški dol” predložena je za zaštitu u kategoriji botaničkog rezervata zbog fenomena dubinske zonacije vegetacije, gdje je na razmjerno malom prostoru zastupljeno nekoliko različitih biljnih zajednica raspoređenih u ponikvi zavisno o prirodnim faktorima. Jama “Nad Zasten” kod Muna predložena je za zaštitu u kategoriji spomenika prirode kao locus typicus špiljskog kornjaša.

<Baština
<Turistička zajednica